GET_SOCIAL:
FACEBOOK - INSTAGRAM - YOUTUBE - TIKTOK

Όροι & προϋποθέσεις Διαγωνισμού Tik tok

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τον Διαγωνισμό διενεργεί η εταιρεία με την επωνυμία HUMBLE Ε.Ε. με έδρα την Αγία Παρασκευή, οδός Δημ. Γούναρη 40, 15343 με Α.Φ.Μ. 800405656 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120596301000 («Διοργανώτρια»). Οι συμμετοχές στον Διαγωνισμό υποβάλλονται μέσω του δικτυακού τόπου  https://www.tiktok.com/@chillboxgreece   (στο εξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΩΝ

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων (στο εξής οι «Όροι») από τους συμμετέχοντες (στο εξής «εσείς»). Οι Όροι ισχύουν σαν να έχουν υπογραφεί εγγράφως. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, μην υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΝΗΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη.  Σε περίπτωση που είστε κάτω των 18 ετών, απαιτείται συναίνεση για τη συμμετοχή σας από γονέα ή κηδεμόνα μέσω υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία που δηλώνετε στον διαγωνισμό για την ταυτοποίηση της συμμετοχής σας. Την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να αποστείλετε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hello@humble.gr.

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

4.1 Για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να ακολουθείτε το λογαριασμό chillbox στο TikTok..

 1. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό τα διευθυντικά στελέχη και οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια ή σε θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες με την Διοργανώτρια εταιρείες, καθώς επίσης και όσοι συνδέονται με τα παραπάνω πρόσωπα με συγγένεια α’ και β’ βαθμού.

 1. ΔΩΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

6.1 Οι νικητές/ήτριες του Διαγωνισμού θα έχουν την ευκαιρία να προμηθεύονται για 1 Μήνα, δωρεάν Chillbox Frozen Yogurt στο κατάστημα της περιοχής τους στην Ελλάδα – μέγιστη ποσότητα ανά ημέρα 300gr.

6.2 Το δώρο του Διαγωνισμού είναι συγκεκριμένο, όπως ορίζεται ανωτέρω. Το δώρο είναι προσωποπαγές, ανεπίδεκτο αλλαγής ή αντικατάστασής του με προϊόν/όντα ίσης αξίας ενώ δεν παρέχεται δυνατότητα ανταλλαγής αυτού με χρήματα.

 1. ΚΛΗΡΩΣΗ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

7.1 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στις 27/05/2023 με χρήση πιστοποιημένου λογισμικού από ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Διοργανώτριας. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένας (1) νικητές/ήτρια και ένας (1) αναπληρωτής/ώτρια νικητής/ήτρια με σειρά κλήρωσης. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ούτε να προσβληθούν με κανένα νόμιμο μέσο.

7.2 Ο/Η νικητής/ήτρια θα ειδοποιηθεί στα στοιχεία επικοινωνίας που θα έχει υποδείξει. Ο/Η νικητής/ήτρια υποχρεούται να απαντήσει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών στην Διοργανώτρια και να αποδεχθεί το δώρο. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια δεν λάβει κάποια απάντηση εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την επικοινωνία της με τον/την νικητή/ήτρια, ο/η νικητής/ήτρια θα απωλέσει το δικαίωμά του/της επί του δώρου και η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να ειδοποιήσει τον αναπληρωτή/ώτρια νικητή/ήτρια. Οι ίδιοι όροι ισχύουν και για τον αναπληρωτή/ώτρια νικητή/ήτρια. Εάν ο/η αναπληρωτής/ώτρια αρνηθεί το δώρο ή δεν επικοινωνήσει εντός 2 εργάσιμων ημερών, θα απωλέσει το δικαίωμά του/της.

 1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΟΥ

Ο νικητή/ήτρια μπορεί να παραλάβει ο ίδιος/ια το δώρο από το κατάστημα που θα τους υποδειχθεί επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση που οι νικητές/ήτριες δεν μπορούν να παραλάβουν οι ίδιοι το δώρο, θα πρέπει να διορίσουν αντιπρόσωπο, του οποίου τα στοιχεία θα κοινοποιήσουν στην Διοργανώτρια.

 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Διοργανώτρια επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

10.1 Δηλώνετε ανεπιφύλακτα ότι θα παρέχετε κατά τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό αληθή, ακριβή και πλήρη στοιχεία. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι/ες για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των δεδομένων σας κατά την υποβολή αίτησης συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια βασίζεται στην ορθότητα, την ακρίβεια και την πληρότητα των παρεχόμενων δεδομένων στις δηλώσεις σας και δεν έχει καμία υποχρέωση να ελέγξει την εγκυρότητα των στοιχείων αυτών. Η ελλιπής ή εσφαλμένη ή συμπλήρωση των στοιχείων σας παρέχει το δικαίωμα στην Διοργανώτρια να ακυρώσει τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό.

10.2 Συμφωνείτε ότι σε οποιαδήποτε ανάρτηση της Διοργανώτριας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δε θα αναρτάτε σχόλια με περιεχόμενο που προσβάλλει τα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου (π.χ., ιδιωτική ζωή, πνευματικά δικαιώματα, κ.τ.λ.) καθώς και σχόλια τα οποία είναι δυσφημιστικά, συκοφαντικά, χυδαία, αισχρά, απρεπή, περιέχουν ύβρεις, προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη οποιουδήποτε, αποτελούν ρητορική μίσους, απειλή, εκφοβισμό, παρακινούν τη βία, περιέχουν γυμνό ή πορνογραφικό υλικό, ή στοιχειοθετούν παρενόχληση ή κακοποίηση οποιουδήποτε βάσει φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών πεποιθήσεων, φυλετικών ή εθνικών χαρακτηριστικών·

10.3 Σε περίπτωση παραβίασης τον διατάξεων του παρόντος άρθρου, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό, ενώ αναλαμβάνετε αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη.

 1. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

11.1 Εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 10 ανωτέρω, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) αν για οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε αποδεχτεί πλήρως τους παρόντες Όρους.

(β) αν έχετε υποβάλει ψευδή στοιχεία

(γ) σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με τον/την νικητή/ήτρια από υπαιτιότητα του/της νικητή/ήτριας ή στην περίπτωση που ο/η νικητής/ητρια δεν επικοινωνήσει εντός της απαιτούμενης προθεσμίας με την Διοργανώτρια, όπως ορίζεται στο άρθρο 7.2 των παρόντων Όρων.

(δ) σε οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων Όρων οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις.

11.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τον Διαγωνισμό, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, για οποιοδήποτε λόγο.

 1. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

12.1 Η Διοργανώτρια  παρέχει τον Δικτυακό Τόπο και τις υπηρεσίες αυτού  “ως έχουν” και δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι ο Δικτυακός Τόπος, οι λειτουργίες και το περιεχόμενο αυτού θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα ελαττώματα ή τα σφάλματα θα επιδιορθώνονται. Μολονότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αρτιότητα και ασφάλεια του Δικτυακού Τόπου, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι ο Δικτυακός Τόπος δεν περιέχει “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

12.2 Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του διαδικτύου, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία η βλάβη υποστείτε κατά την χρήση του Δικτυακού Τόπου, για οποιαδήποτε ζημία λόγω της προσωρινής ή μόνιμης αναστολής του ανταγωνισμού ή της ακύρωσης ορισμένων αιτήσεων συμμετοχής λόγω τεχνικού προβλήματος.

12.3 Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά στη διάθεση και την παράδοση του δώρου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 6 ανωτέρω, και στην εξασφάλιση της διαθεσιμότητας αυτού.  Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ποινική ή αστική ευθύνη έναντι κανενός για οποιαδήποτε ζημία, σωματική ή άλλη, προκληθεί από την χρήση του δώρου του Διαγωνισμού.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στο Δικτυακό Τόπο ή στα προϊόντα που αποτελούν το δώρο του Διαγωνισμού αποτελούν καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Διοργανώτριας ή τρίτων και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η έκθεσή τους στον Δικτυακό Τόπο ή η διάθεση των προϊόντων στον/στην νικητή/ήτρια δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως παραχώρηση άδειας χρήσης των εν λόγω εμπορικών σημάτων από οποιονδήποτε, χωρίς την έγγραφη άδεια των δικαιούχων τους. Οι συμμετέχοντες/ουσες στον Διαγωνισμό δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα επί των σημάτων ή οποιωνδήποτε άλλων διακριτικών γνωρισμάτων που προβάλλονται στον Δικτυακό Τόπο.

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΗΣΗ ΌΡΩΝ

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους μονομερώς (π.χ. σε περίπτωση που επέλθουν αλλαγές στη διεξαγωγή του Διαγωνισμού). Εάν οι νέοι Όροι περιλαμβάνουν ουσιώδεις αλλαγές, θα σας ειδοποιήσουμε με κάθε εύλογο μέσο. Τυχόν αλλαγές στους Όρους θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Δικτυακό Τόπο και είναι δεσμευτικοί για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι (και οποιαδήποτε τροποποίησή τους) διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για πάσης φύσεως διαφορά από την χρήση του Δικτυακού Τόπου και τον Διαγωνισμό είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε απορία αναφορικά με τους παρόντες Όρους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  hello@humble.gr.